Algemene voorwaarden

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Solflex zonwering

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Solflex zonwering uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Solflex zonwering en de koper zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle door Solflex zonwering uitgebrachte prijsopgaves/offertes zijn vrijblijvend.

2.2 De door Solflex zonwering uitgebrachte prijsopgaves/offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening. Solflex zonwering heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De wederpartij kan via onze internetwinkel een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan Solflex zonwering via e-mail. Een overeenkomst tussen Solflex zonwering en de wederpartij komt tot stand na bevestiging van de e-mail of na versturen van het bestelformulier en accoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwaarden.

3.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Solflex zonwering het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

3.3 Solflex zonwering kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.

3.4 De wederpartij dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan Solflex zonwering van de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs opeisen.

Artikel 4 Prijs

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW.

4.2 De door Solflex zonwering gehanteerde prijzen zijn gratis geleverd aan huis in Nederland ( m.u.v. waddeneilanden).

Artikel 5 Levertijden

5.1 De door Solflex zonwering opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen; de levertijden worden bij benadering opgegeven.

5.2 Bij overschrijding van de bij benadering opgegeven levertijd kan deze termijn door Solflex zonwering worden verlengd met een nadere termijn van 1 maand.

5.3 Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

5.4 Zodra bij Solflex zonwering bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en tijd per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. U wordt door de transporteur een half uur voor aankomst gebeld.

Artikel 6 levering

6.1 De levering geschiedt altijd op begane grond en met Van Spreuwel transport in Nederland  ( excl. waddeneilanden ).

6.2 De levering geschiedt af bedrijf.

6.3 De wederpartij dient bij levering de leverbon te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden de leverbon. Niet ondertekende leverbonnen zullen als correcte levering aangenomen worden.

6.4 Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van €. 45,00.

6.5 De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Solflex zonwering behoudt zich het recht om leveringen op straat te lossen indien de woning niet goed bereikbaar is.

Artikel 7 Retourneren/ruilen

7.1 Retourneren / ruilen van  goederen die op maat gemaakt zijn is niet mogelijk..

Artikel 8 Betaling

8.1 De betaling van speciaal op maat gemaakte goederen kunnen plaatsvinden doormiddel van ideal betaling of onder rembours ( + € 14,95 )

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Solflex zonwering blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele faktuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid

10.1 Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde produkt dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Solflex zonwering gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Solfelx zonwering verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.

10.2 Solflex zonwering zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Solflex zonwering voor vordering of aanspraken tot schadevergoeding van derden.

10.3 Solflex zonwering is niet verantwoordelijk als de klant de verkeerde maten of kleur heeft doorgegeven.

Artikel 11 Garantie

11.1  De garantie termijn voor alle door solflex zonwering geleverde binnenzonwering bedraagt 2 jaar, voor de hordeuren en rolhorren geldt een termijn van 1 jaar. De garantie heeft betrekking op fouten en/of gebreken in het product.

Artikel 12 Ontbinding/Annuleren

12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Solflex zonwering gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in prive, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Solflex zonwering het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Solflex zonwering ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

12.2 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk, anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de levering of een deel ervan kan plaatsvinden. De genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Solflex zonwering.

13.2 Op alle overeenkomsten met Solflex zonwering waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

De directie van Solflex zonwering

kvk 17221614 / b.t.w. nr NL819131568B01